Home » Uczestnictwo w kulturze dzięki Kultura-Interwencje 2020

Pomysł jest i projekt jest. Odbiorcy Waszej instytucji czekają na kolejne atrakcje i wydarzenia. Wolontariusze oraz lokalni partnerzy chętni do współpracy i działania. Czego brakuje? Niestety – jak zwykle – zaplecza finansowego…

Co zrobić w takiej sytuacji? Trzeba zainterweniować!

Kto może dostać pieniądze z programu Kultura-Interwencje 2020?

Mając gotowy pomysł czy nawet opracowany projekt – który być może nie otrzymał dofinansowania w innych programach MKDIN, NCK lub innych instytucji – koniecznie trzeba sprawdzić czy mieści się on w celach programu, do którego aktualnie zamierzamy aplikować. Prawdopodobnie tak, gdyż program Kultura-Interwencje 2020 jako główny cel wskazuje tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze na poziomie regionalnym, lokalnym i krajowym. Ponadto ma służyć upamiętnianiu polskiego dziedzictwa historycznego poprzez finansowe wsparcie realizacji projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym. Takie sformułowanie ram programu daje – dosłownie – morze możliwości w odniesieniu do działań realizowanych przez animatorów kultury jak Polska długa i szeroka.

Z formalnego punktu widzenia, wniosek mogą składać:

 • samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego)
 • organizacje pozarządowe;
 • koła gospodyń wiejskich (wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. – Dz.U. z 2018 r., poz. 2212 ze zm.));
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne;
 • podmioty prowadzące działalność gospodarczą wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego

Jakie projekty dostaną dofinansowanie?

Odpowiedź na to pytanie jest prosta i trudna zarazem.

Po pierwsze jak zwykle pierwszy źródłem informacji w tym zakresie jest regulamin programu Kultura-Interwencje 2020. Zdecydowanie warto bazować na najnowszych regulaminach, nawet jeżeli mamy doświadczenie z tym programem z wcześniejszych edycji. Od czasu do czasu słyszymy przypadki, że wniosek został odrzucony we względów formalnych. Gdy potencjalny beneficjent poprosi o informację uzupełniającą, okazuje się, że nie wszystko było wypełnione zgodnie z najnowszymi wymaganiami…  Pozostaje wtedy powiedzieć: „wielka szkoda” i czekać na następne nabory. Zatem w – aktualnym – regulaminie czytamy,  że program zakłada części kosztów realizacji zadań takich, jak:

 • organizacja wydarzeń kulturalnych o charakterze lokalnym lub ogólnokrajowym, kursów, szkoleń, spotkań, warsztatów, plenerów, wystaw (wraz z katalogami), konkursów, przeglądów, festiwali, koncertów, widowisk muzycznych, happeningów, spektakli teatralnych, realizacja działań edukacyjno-animacyjnych wspomagających lokalne społeczności w działaniach twórczych, działania interdyscyplinarne. (Uwaga. Zadania mogą być uzupełnione nagraniami, publikacjami, filmami, aplikacjami, przy czym działania te nie mogą być realizowane jako odrębne zadanie ani stanowić głównego/dominującego elementu zadania)
 • realizacja konferencji, seminariów, paneli dyskusyjnych, przeprowadzenie badań praktyk kulturalnych/uczestnictwa w kulturze;
 • rekonstrukcje historyczne i uroczystości upamiętniających postacie, wydarzenia, rocznice o charakterze patriotycznym.

Jak widać – program przewiduje szerokie spektrum działań, tak jak szerokie jest pojęcie kultury, zarówno w wymiarze materialnym jak i nie materialnym. Warto jednak podkreślić, że powyższy katalog wyraźnie odsyła do działań animujących i angażujących uczestników.  Zachęta do przekazywania ważnych treści przez szeroko rozumianą narrację. Niezmiennie w tej kwestii polecamy wykorzystanie ActionTrack i game jam (warsztat). Projektowanie gier typu PokemonGo jest świetnym sposobem dotarcia do młodzieży. W tym przypadku nośnikiem wartości kulturalnych staje się monitor komputera i ekran telefonu, zaś sam proces projektowania twórczą wymianą doświadczeń i nabywania wiedzy i umiejętności kulturowych.

Jakie projekty dostawały dofinansowanie?

Drugim źródłem informacji o dofinansowanych projektach jest lektura listy beneficjentów programu z ubiegłych lat. Przyglądnęliśmy się TOP 20 w dwóch poprzednich lat obu tur naborów – edycji wiosennej i jesiennej. Analizując wyniki możemy się pokusić o odpowiedź, że są to projekty ciekawe, inspirujące, innowacyjne, interdyscyplinarne, ważne dla lokalnej społeczności, ważne dla odbiorców.

Spójrzmy na kilka przykładów:

 • DanceLOVE – zakochaj się w tańcu! Projekt realizowany przez Dom Kultury w Poświętnem
 • Wejść w obraz. Sztuki wizualne na scenie teatru. Projekt STOWARZYSZENIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ RAZEM DO CELU
 • Bałucki Bigiel 2019 realizowany przez Bałucki Ośrodek Kultury
 • Lubelskie DNA, którego inicjatorem była Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie
 • Mobilny Dom Kultury II – Fundacji na Rzecz Rozwoju Kreatywności oraz Rozwoju Twórczości Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Kreolia – Kraina Kreatywności
 • Zainspiruj się Kresami – projekt Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubaczowie w Baszni Dolnej
 • Kulturotwórcza rola bibliotek.  Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Lubaniu

Z powyższego, bardzo krótkiego zestawienia, wynika jasno – ich twórcy doskonale znają swoje otoczenie, potrafią ocenić rangę działania w lokalnym środowisku, mają świetny pomysł, doskonale napisany projekt i zaplecze organizacyjne. To wszystko składa się na sukces, jakim jest otrzymanie dotacji.

Z perspektywy sprawdzających

Z jednej strony są piszący. Pełni energii, fantastyczni animatorzy kultury.  Z drugiej zaś sprawdzający. Opracowując wniosek zdecydowanie warto przyjąć perspektywę tej „drugiej strony”  Perspektywa sprawdzających wiąże się bezpośrednio z punktacją wynikającą z regulaminu. I są to trzy oceny: merytoryczna, społeczna i organizacyjna. Każda z nich jest niezwykle istotna i na każdą z nich warto zwrócić uwagę, dlatego, że można mieć bardzo ciekawy pomysł, ale ostatecznie liczy się suma punktów w każdej z poniższych ocen:

1.MERYTORYCZNA (maksymalnie 35 punktów)

 • spójność i oryginalność koncepcji zadania (0-15)
 • zrozumiała i atrakcyjna forma przekazu (różnorodność wykorzystanych narzędzi i form prezentacji) (0-10)
 • profesjonalizm i doświadczenie osób zaangażowanych w merytoryczną realizacji zadania (0-10)

2. SPOŁECZNA (maksymalnie 35 punktów)

 • wyrównywanie szans w dostępie do kultury, ze szczególnym uwzględnieniem terenów ubogich w podmioty prowadzące działalność kulturalną (0-10)
 • wykorzystanie potencjału kulturowego, więzi lokalnych i relacji z innymi społecznościami. Stwarzanie warunków do rozwijania aktywności twórczej i kształtowania postaw otwartych w życiu społecznym (0-15)
 • przemyślany i adekwatny do planowanych działań dobór docelowej grupy odbiorców zadania (0-10)

3. ORGANIZACYJNA (maksymalnie 40 punktów)

 • realność przedstawionego budżetu oraz adekwatność przewidzianych kwot do przewidywanych efektów (0-8)
 • realność przedstawionego harmonogramu (0-7)
 • doświadczenie organizatora w realizacji projektów kulturalnych i edukacyjnych (0-5)
 • dotychczasowa współpraca z NCK, w tym terminowe i prawidłowe rozliczenie otrzymanych dofinansowań (0-10) dla organizacji składających wnioski po raz pierwszy o dofinansowanie w programach NCK punkty te zostaną dodane do pozostałych składowych tego kryterium (4 punkty do pierwszej składowej, 3 punkty do drugiej składowej i 3 punkty do trzeciej składowej).

7 najważniejszych informacji na podsumowanie:

 1. Budżet programu Kultura-Interwencje 2020 wynosi 10 mln zł
 2. Minimalna kwota projektu to 5000 zł, maksymalna zaś 150 000 zł.
 3. W ramach programu można otrzymać 75% kwoty dofinansowania
 4. Zadania w projekcie muszą być realizowane w terminie od 20 kwietnia do 30 października 2020 roku
 5. Jeden wnioskodawca ma prawo złożyć 1 wniosek w naborze.
 6. Wnioski, w tym wniosek wzorcowy, są dostępne w systemie eboi.
 7. Termin składania wniosków mija 16 marca 2020.

Po szczegóły odsyłamy do strony operatora programu Narodowego Centrum Kultury

Jeżeli słownikowa definicja interwencji brzmi „wywieranie na kogoś wpływu w celu uzyskania określonego efektu; też: zabiegi z tym związane” to kulturalna interwencja jest wskazana, pożądana i premiowana przez program Kultura-Interwencje 2020.

 

Zobacz także

[mc4wp_form id=”1853″]