Home » Rozgrzewamy polskie serca – granty na inicjatywy lokalne

„Rozgrzewamy polskie serca” to nowy pogram grantowy Fundacji PGNiG SA im. Ignacego Łukasiewicza. Dzięki programowi Fundacja wspiera lokalne inicjatywy związane z kulturą, tradycją i historią.

Jaki jest cel programu?

Twórcy programu jako cel wskazują przede wszystkim inicjatywy na poziomie lokalnym, służące integracji społecznej wokół trzech, wzajemnie przenikających się wątków: kultury, tradycji oraz wydarzeń lub pamięci historycznej. Jak czytamy na stronach programu, jest on prowadzony z myślą o tych, którzy mają pomysł i energię, żeby pielęgnować lokalną tradycję, historię i kulturę.

Ponadto, w głównym opisie celu znalazła się także idea budowania kapitału społecznego na poziomie lokalnym, dzięki i w ramach podejmowanych inicjatyw.  Regulamin wskazuje jednoznacznie 8 szeroko zakrojonych obszarów, w których powinny zmieścić się projekty.Te obszary to:

 1. kultura jako dziedzictwo narodowe, w tym spektakle i wydarzenia teatralne muzyczne i filmowe;
 2. pozostała działalność kulturalna w kraju i za granicą;
 3. opieka nad pomnikami i miejscami pamięci oraz ochrona zabytków, w tym w szczególności przemysłu gazowniczego i muzeów;
 4. pomoc Polonii i Polakom za granicą;
 5. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 6. kultura fizyczna i sport, z uwzględnieniem rywalizacji sportowej, jako narzędzia wychowawczego dzieci i młodzieży;
 7. nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja i oświata ze szczególnym uwzględnieniem projektów historyczno-patriotycznych oraz dotyczących kształtowania postaw obywatelskich;
 8. kult religijny.

Kluczowy zestaw informacji

Najważniejsze informacje organizatorzy, czyli Fundacja PGNiG, umieścili w filmie promocyjnym:

Kto może być beneficjentem programu?

Jak wynika z zapisów regulaminu, program skierowany jest do organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych. Ponadto mogą w nim wziąć udział szkoły i przedszkola publiczne oraz związki wyznaniowe i ich organizacje.

Jaki jest poziom dofinansowania?

Łączna pula grantów wynosi 1 mln. Potencjalni beneficjenci zgłaszają swoje wnioski 3 kategoriach dofinansowania, w zależności od tego, jaka kwota jest potrzebna na ich realizację:

 • mały grant (granty o wartości od 5 tys. zł do 10 tys. zł)
 • średni grant (granty o wartości od 10 tys. zł do 20 tys. zł)
 • duży grant (granty o wartości od 20 tys. zł do 40 tys. zł)

Jak zgłosić wniosek?

Warunkiem wzięcia udziału w programie jest rejestracja na stronie internetowej oraz  prawidłowe wypełnienie i przesłanie wniosku do 31 lipca 2021 r.

Jakie są kryteria oceny projektów?

Fundacja przyzna granty wybranym projektom, które spełniają jednocześnie trzy główne kryteria. Po pierwsze, są skierowane do lokalnej społeczności. Następnie, mają określony cel i konkretną grupę odbiorców, zaplanowane działania, rezultaty oraz realne koszty realizacji. Po trzecie, będą realizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ponadto projekty muszą być zgodne z głównym celem programu, a więc muszą oddziaływać na lokalną społeczność oraz być związane z pielęgnowaniem kultury, tradycji, wydarzenia lub pamięci historycznej.

Jak wskazuje regulamin, organizator przewidział dwuetapowy proces oceny wniosków.  W etapie pierwszym Organizator oceni wnioski pod względem formalnym, sprawdzając: terminowość złożenia wniosku, formę i kompletność wniosku wraz z załącznikami, podmiot składający wniosek oraz zgodność podanych danych z rzeczywistym stanem.  W drugim etapie wnioski oceni Komisja Programowa. Ocena merytoryczna obejmuje w szczególności takie kryteria jak:

 • potrzeba realizacji działania dla określonej społeczności lokalnej;
 • jakość koncepcji (formy realizacji, harmonogram, kosztorys, zarządzanie projektem);
 • zaangażowanie lokalnej społeczności;
 • atrakcyjność oraz innowacyjność działań w odniesieniu do grupy odbiorców.

Przykłady działań

Na stronie internetowej programu Organizatorzy podali kilka przykładowych inicjatyw. Znajdujemy tam na przykład: wydarzenia kulturalne, spektakle i wystawy, produkcje filmowe, upamiętnianie wydarzeń i miejsc historycznych oraz renowację miejsc pamięci. Poza tym wskazują też szersze obszary takie jak: literatura i publicystyka oraz nauka i edukacja.

Z naszej strony proponujemy warsztaty projektowania gry mobilnej lub maraton projektowania gier mobilnych. Oba te wydarzenia rozpoczynają się od zebrania lokalnej grupy projektowej i wgłębienie się w tematykę. Mogą nią być legendy, może być jakaś postać, może być historia budynku czy innego miejsca. Następnie poznajemy narzędzie ActionTrack, które pozwala na wykreowanie gry terenowej na telefon komórkowy graczy.  Znając narzędzie i mając wiedzę przystępujemy do etapu wymyślania fabuły i mechaniki gry. Ostatnią częścią pracy jest przeniesienie pomysłu do ActionTrack i zorganizowanie premiery dla szerokiej publiczności.

Jednym słowem – zróbmy razem grę o Waszej lokalnej perełce!  Zapraszamy do kontaktu.

Szczegóły programu „Rozgrzewamy polskie serca” znajdują się na jego stronie internetowej. 

 

Zobacz także

[mc4wp_form id=”1853″]