Home » Prospołecznie z Tauronem

Fundacja Tauron wspiera działania o szerokim zakresie służącym szeroko rozumianego dobru wspólnemu i rozwojowi osobistemu beneficjentów.

W ramach wsparcia finansowego, Fundacja Tauron tworzy warunki do realizacji działań o następującym charakterze:

  • tworzenie programów stypendialnych, udzielanie wsparcia programom edukacyjnym podnoszącym jakość nauczania oraz programom wyrównującym szanse edukacyjne, promującym talenty i wybitne uzdolnienia dzieci i młodzieży,
  • prowadzenie lub  wspieranie kampanii prospołecznych, akcji szkoleniowych i informacyjnych,
  • organizowanie lub finansowanie imprez edukacyjnych, sportowych, rekreacyjnych lub kulturalnych 
  • organizowanie lub wspieranie inicjatyw na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu oraz propagowanie i rozwijanie idei wolontariatu pracowniczego.

Ponadto Tauron wspiera bezpośrednio działalność organizacji, instytucji, ośrodków poprzez udzielanie pomocy rzeczowej i finansowej.

Jak otrzymać dofinansowanie?

Uprawnionymi do otrzymania pomocy są: stowarzyszenia, fundacje, szkoły, przedszkola. Warto pokreślić, że katalog ten nie jest zamknięty, dlatego też wniosek mogą złożyć inne organizacje.

Fundacja TauronFundacja przekazuje środki w naborze ciągłym, w ramach danego roku budżetowego. Dofinansowanie ma charakter darowizny. Podstawę przyznania środków poza regulaminem, stanowi Statut Fundacji wraz z zatwierdzonym planem finansowym na dany rok.

Najważniejszą kwestią w tym zakresie jest zgodność działań z celami działań Fundacji Tauron.

 

Od potrzeby do wniosku

Podstawą do otrzymania dofinansowania jest złożenie wniosku o udzielnie pomocy w formie pisemnej. Formularz wniosku można znaleźć na stronie Fundacji.

Składa się on z następujących części:

  1. Podstawowe dane Wnioskodawcy – informacje o charakterze ogólnym
  2. Szczegółowe dane Wnioskodawcy – informacje o działalności wnioskodawcy w ciągu 3 ostatnich lat
  3. Szczegóły wnioskowanej darowizny – kwota, preliminarz kosztów, sytuacja finansowa wnioskodawcy, partnerzy oraz co najważniejsze – cel darowizny
  4. Klauzula informacyjna.

Ponadto należy złożyć załącznik dotyczący rejestracji wnioskodawcy i reprezentacji.

Zgodnie regulaminem przyznawania pomocy w ciągu 30 dni, Fundacja Tauron może zwrócić się z prośbą o uzupełnienia wniosku. Ostateczną decyzję o przyznaniu (lub nie) środków Zarząd Fundacji podejmuje w ciągu 60 dni od złożenia wniosku, zaś informację o rezultacie postępowania przesyła w formie pisemnej, telefonicznej lub za pomocą poczty elektronicznej.

Gra terenowa jako impreza prospołeczna w Twojej miejscowości?

Dlaczego nie?

Badania segmentacyjne instytucji kultury przeprowadzone  na zlecenie Muzeum Polin, Muzeum Historii Polski i Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina (2017) wskazują jednoznacznie, że uczestnictwo w kulturze najczęściej ma charakter społeczny. Czytamy w nich, że 8 na 10 respondentów bierze udział w wydarzeniach kulturalnych razem z innymi osobami: przyjaciółmi, znajomymi, rodziną.

Ponadto, szczególnie w dobie pandemii, wszelkie wydarzenia kulturalne i społeczne, które można zrealizować na zewnątrz będą szczególnie atrakcyjne dla odbiorców.

Zapraszamy do gry!

 

Zobacz także

[mc4wp_form id=”1853″]