Home » Kultura w sieci – NOWY program MKDiN

Biblioteki bez czytelników,  spotkania autorskie bez autorów, sale warsztatowe w domach kultury bez właściwego im rozgardiaszu, muzea bez zwiedzających, sale widowiskowe, filharmonie, opery czy teatry bez publiczności  – tak wyglądają  dziś samorządowe instytucje kultury.  Ta pustka nie oznacza jednak, że nic się nie dzieje w tych miejscach. W czasie pandemii świat kultury – w zakresie i w tempie jak nigdy dotąd – przenosi się do Internetu. Dlatego też Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ułatwiając te działania ogłosił NOWY program „Kultura w sieci”.

Cel i warunki brzegowe programu

Celem programu „Kultura w sieci” jest tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze poprzez finansowe wsparcie realizacji projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym, których odbiór następuje poprzez narzędzia online, jak również rozwój przestrzeni umożliwiającej odbiorcom kultury korzystanie z jej zasobów w sieci. Istotnym celem programu jest wspieranie zadań rozwijających kapitał kulturowy odbiorców za pomocą narzędzi internetowych oraz rozwój kompetencji cyfrowych zarówno odbiorców, jak i kadr kultury. 

Jak widać, przede wszystkim chodzi o to, żeby dzięki dofinansowaniu można było zrealizować działalność kulturalną korzystając z możliwości narzędzi online i zasobów kultury dostępnych już teraz w Internecie.  Jest to szczególnie ważne w momencie, gdy przepisy prawa znacznie ograniczyły standardową działalność całego sektora kultury.

Program „Kultura w sieci” skierowany jest do samorządowych instytucji kultury, organizacji pozarządowych i fundacji, kościołów i związków wyznaniowych (oraz ich osób prawnych) oraz podmiotów gospodarczych wpisanych do do CEIDG lub KRS.  Operatorem programu „Kultura w sieci” jest Narodowe Centrum Kultury. Najważniejsze informacje dla potencjalnych beneficjentów:

  1. Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania określa się od 1 maja do 30 października 2020 rok.
  2. Jeden wnioskodawca ma prawo złożyć 1 wniosek w naborze.
  3. Dofinansowanie zadania może wynosić do 100% budżetu zadania.  (Wnioskodawca może zadeklarować we wniosku wkład własny na realizację zadania. Do wkładu własnego zalicza się środki własne wnioskodawcy oraz środki pozyskane z innych źródeł finansowania. Za wkład własny uznaje się środki finansowe będące w dyspozycji beneficjenta na rachunku bankowym lub w kasie, przeznaczone na realizację zadania).
  4. Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania to 5 000 złotych, a maksymalna 150 000 złotych. Prognozowana wielkość środków przeznaczonych na realizacji programu wynosi 15 000 000 złotych.
  5. Termin złożenia wniosków mija 20 kwietnia 2020 roku

 

Jakie działania można zorganizować za pośrednictwem Internetu?

Rodzaje zadań, jakie mogą być dofinansowane z programu „Kultura w sieci”:

  • Warsztaty on-line, webinaria, kursy e-learningowe z zakresu edukacji kulturalnej oraz inne działania online służące podnoszeniu kompetencji kulturowych ich uczestników oraz rozwojowi kompetencji cyfrowych zarówno odbiorców, jak i kadr kultury.
  • Wydarzenia kulturalne online, m.in.: koncerty, spektakle, czytania, recitale, spotkania z twórcami/artystami. Udostępnianie zapisów wydarzeń kulturalnych (w tym: przedstawień, koncertów, wystaw wraz z katalogami). Wirtualne oprowadzania oraz spacery po miejscach kultury.
  • Udostępnianie i ponowne wykorzystywanie cyfrowych zasobów muzealnych, bibliotecznych, audiowizualnych, zabytkowych oraz archiwalnych – w tym tworzenie stron internetowych lub aplikacji, popularyzujących zasoby cyfrowe oraz działania związane z edukacją w zakresie zbiorów cyfrowych.
  • Tworzenie stron, gier internetowych, aplikacji mobilnych z dziedziny kultury.
  • Tworzenie wydawnictw audio-video udostępnianych w formie elektronicznej oraz publikacji książkowych w formie elektronicznej (e-booki, audiobooki).

Regulamin programu dostępny na stronie Narodowego Centrum Kultury  i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego precyzuje zarówno sposób realizacji tych zadań, ich dystrybucję – zdecydowanie bezpłatną  dla odbiorców. Regulamin opisuje też dokładnie koszty kwalifikowane. Warto dokładnie sprawdzić kolejne zapisy, gdyż na przykład zakup sprzętu komputerowego jest wyłączony z dofinansowania.

 

Ocena wniosków

Wnioski podlegają ocenie merytorycznej, społecznej i organizacyjnej. Łącznie można uzyskać 100 punktów, przy czym minimalna liczba punktów uprawniająca do otrzymania dofinansowania wynosi 75 punktów. Minimalna punktacja uprawniająca do uzyskania dofinansowania może zostać podwyższona, Stanie się tak w sytuacji, gdy pula środków nie będzie pozwalała na dofinansowanie wszystkich wniosków o punktacji 75-100 punktów.

Ocena merytoryczna to łącznie 35 punktów. Obejmuje ona spójność koncepcji  projektu, zrozumiałą i atrakcyjną formę przekazu. Wniosek powinien zawierać opis sposobu zapewnienia szerokiego dostępu do zadania oraz efektów jego realizacji.  Ponadto, w ramach oceny merytorycznej, oceniający biorą pod uwagę profesjonalizm i doświadczenie osób zaangażowanych w merytoryczną realizację projektu.
W części dotyczącej oceny społecznej można uzyskać także 35 punktów.  Część społeczna dotyczy oddziaływania projektu wśród jego odbiorców. Oceniający będą przyznawać punkty za propagowanie postawy opartej na świadomym i twórczym korzystaniu z nowych mediów oraz zasobów informacyjnych w procesie edukacji kulturalnej.  Istotny jest także rozwój aktywności twórczej i samorealizacji. Ocenie podlega też podnoszenie kompetencji cyfrowych odbiorców i kadr kultury, a także rozwój przestrzeni umożliwiającej odbiorcom korzystanie z zasobów kultury w sieci. Przemyślany i adekwatny do planowanych działań dobór docelowej grupy odbiorców zadania stanowi także istotną kwestię. Ponadto można uzyskać punkty, jeżeli projekt służy upowszechnianiu i promowaniu dziedzictwa kulturowego oraz stwarza warunki do kształtowania postaw otwartych w życiu społecznym.
Ocena organizacyjna (30 punktów) to realność przedstawionego budżetu (adekwatność przewidzianych kwot do przewidywanych efektów) oraz przedstawionego harmonogramu. Dodatkowo ważne będzie doświadczenie organizatora w realizacji projektów kulturalnych i edukacyjnych. Ostatnim punktem jest dotychczasowa współpraca z NCK.  W przypadku ubiegania się po raz pierwszy o dofinansowanie w programach NCK punkty za współpracę zostaną dodane do pozostałych składowych oceny organizacyjnej.

 

Gry w sieci

Jeżeli chcecie mieć ciekawą ofertę online dla młodzieży – przygotujcie mobilne gry domowe lub questy literackie typu PokemonGo. 
Gamifikacja jest skuteczna, jest ciekawa, jest nowatorska, jest angażująca. 
Do projektowania gier wykorzystujemy fińskie oprogramowanie AtionTrack. Jeżeli chcecie zobaczyć jak to działa na przykładach – sprawdźcie nasze aktualności. Zapraszamy też na Facebooka Good Games.
Pomożemy Wam w przełożeniu idei projektu na wniosek MKDiM i wspólnie ułożymy harmonogram. Efekty działań  w postaci  domowych mobilnych gier miejskich i  questów literackich w Waszej bibliotece lub Domu Kultury można udostępnić w Internecie dla szerokiego grona odbiorców. Można również  zorganizować internetowe rozgrywki.
Zadzwońcie na numer 609 365 220 lub napiszcie na info@goodgames.pl.

Zobacz także

[mc4wp_form id=”1853″]