Home » 4 Priorytety NPRCz 2.0. na lata 2021-2025, czyli jak rozwijać czytelnictwo w Polsce?

4 Priorytety NPRCz 2.0. na lata 2021-2025, czyli jak rozwijać czytelnictwo w Polsce?

by Alicja Krawczyńska
Opublikowano:
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. NPRCz

Projekt uchwały pod tytułem Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025, zwanego dalej „NPRCz 2.0.” opracowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest dostępny aktualnie na stronie Ministerstwa.

W preambule czytamy:

Rolą Narodowego Program Rozwoju Czytelnictwa jest tworzenie warunków dla rozwoju czytelnictwa poprzez kształtowanie i promowanie postaw proczytelniczych oraz zapewnienie środków finansowych na realizację określonych przedsięwzięć i inicjatyw. Program jest skierowany do bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych, które gwarantują każdemu dostęp do wiedzy i uczestnictwa w kulturze książki.

Polityka proczytelnicza bądź programy publiczne, mające na celu wspieranie tej aktywności, są wdrażane w większości państw europejskich. Wspieranie rozwoju czytelnictwa jest bowiem postrzegane jako działanie na rzecz dobra wspólnego oraz budujące poczucie tożsamości narodowej.

  

Główne założenia NPRCz 2.0

Jakie są NOWE priorytety kierunkowe? Które grupy docelowe obejmuje Program? Jakie dodatkowe działania będą realizowane w celu rozwoju czytelnictwa w Polsce w latach 2021-2025? Jak wskazane działania odpowiadają trendom w edukacji czytelnicznej? Jakie miejscowości mają większe szanse dofinansowanie? Które biblioteki zyskają najwięcej? Jakie będą kompetencje i odpowiedzialność Ministerstwa, Biblioteki Narodowej, Instytutu Książki i Narodowego Centrum Kultury?

Poza kontynuacją kluczowych zadań poprzednich edycji, czyli zakupy nowości wydawniczych (w tym zdalnych dostępów do treści), wsparcie bibliotek szkolnych, pedagogicznych i dodatkowo przedszkolnych oraz inwestycje w infrastrukturę bibliotek, przy czym w edycji na lata 2021-2025 o dofinansowanie inwestycji mogą ubiegać się także instytucje zlokalizowane w miastach do 100 tys. mieszkańców, program przewiduje nowe działania:

Należą do nich:

  • działania na rzecz przyłączenia jak największej liczby bibliotek (w tym wszystkich bibliotek wojewódzkich) do platformy ogólnokrajowej sieci bibliotecznej,
  • wsparcie projektowe służące lepszemu rozumieniu potrzeb i oczekiwań czytelników przez bibliotekarzy
  • realizowana po raz pierwszy w ramach programu wieloletniego ogólnokrajowa kampania na rzecz czytelnictwa.

 

4 Priorytety nadające kierunki

W projekcie nowej edycji programu wyróżniono cztery Priorytety, które zostały podzielone na Kierunki interwencji:
1: Poprawa oferty bibliotek publicznych (za wdrażanie odpowiada Biblioteka Narodowa)
  • Kierunek interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych
  • Kierunek interwencji 1.2. Budowa ogólnokrajowej sieci bibliotecznej poprzez zintegrowany system zarządzania zasobami bibliotek
2: Inwestycje w infrastrukturę bibliotek publicznych (odpowiedzialność Instytutu Książki)
  • Kierunek interwencji 2.1. Infrastruktura bibliotek 2021-2025
3: Zakup nowości wydawniczych do przedszkoli, bibliotek szkolnych i pedagogicznych (pod nadzorem Ministerstwa Edukacji Narodowej)
  • Kierunek interwencji 3.1. Zakup nowości do placówek wychowania przedszkolnego
  • Kierunek interwencji 3.2. Zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych
 4: Program dotacyjny dla bibliotek oraz promocja czytelnictwa (realizowany przez Narodowe Centrum Kultury, pełniące jednocześnie funkcję Jednostki Ewaluacji i Monitoringu Programu).
  • Kierunek interwencji 4.1. BLISKO – Biblioteka | Lokalność | Inicjatywy | Społeczność | Kooperacja | Oddolność
  • Kierunek interwencji 4.2.Kampania społeczno-informacyjna.

Wpływ zmiany uchwały na wartości mierników

Skąd będzie wiadomo, że podjęte działania przynoszą zamierzone efekty?

Wskaźniki przyjęte dla Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025  zostały szczegółowo omówione w dokumencie Uchwały.

Poniżej znajdują się wskaźniki celu głównego NPRCz 2.0.:

ID wskaźnika

Rodzaj wskaźnika

Nazwa wskaźnika

Wartość bazowa
(2020)

Wartość docelowa (2026)

Źródło danych

Cel główny

CG_R_1 rezultat Poziom czytelnictwa (czytanie przynajmniej jednej książki w ciągu roku)

39,1%
(2019)

41,0%

Badanie Biblioteki Narodowej

CG_R_2 rezultat Poziom wykorzystania nowości wydawniczych zakupionych do bibliotek szkolnych w ramach NPRCz 2.0.

74%

74,0%

Dane SIO / sprawozdania beneficjentów

CG_R_3 rezultat Poziom  społecznego oddziaływania bibliotek – nowy wskaźnik

18,2%
(2019)

20,0%

Badanie Biblioteki Narodowej

CG_P_1 produkt Liczba bibliotek i placówek wychowania przedszkolnego objętych wsparciem w ramach NPRCz 2.0. wartość dla Priorytetów 1-4 razem

0

36,74 tys.

sprawozdania beneficjentów

Trwają konsultacje społeczne i każdy z nas może wnieść swoje uwagi.

Ministerstwo zaprasza zapoznania się z projektem programu wieloletniego oraz do aktywnego włączenia się w proces konsultacji. Uchwała „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0.” wraz z uzasadnieniem została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej MKDiN. 

Razem z Good Books proponujemy wspólne omówienie założeń programu, 23 lutego o godzinie 12:00

Dołącz do wydarzenia na Facebooku!

 

 

Zobacz także

[mc4wp_form id=”1853″]