Home » Gamifikacja w edukacji ekologicznej – dotacje WFOŚiGW

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na początku sierpnia 2019 ogłosił  IV nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego ”Edukacja ekologiczna”.
Już w pierwszych zdaniach ogłoszenia o naborze wymieniono trzy elementy, w które doskonale wpisują się projekty angażujące młode pokolenia i wykorzystujące trend jakim jest gamifikacja w edukacji i edukacja w ruchu. Są to następujące cele szczegółowe:

a) upowszechnienie wiedzy z zakresu ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju;
b) kształtowanie zachowań prośrodowiskowych ogółu społeczeństwa, w tym dzieci i młodzieży;
c) aktywizacja społeczna – budowanie społeczeństwa obywatelskiego w obszarze ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.

 

Jaki przekrój działań może zostać dofinansowany?

Program wymienia szereg przedsięwzięć edukacyjnych, przyczyniające się do realizacji zasad zrównoważonego rozwoju, wsparcia w zakresie realizacji polityki ochrony środowiska oraz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Trzeba podkreślić, że działania podejmowane przez beneficjentów powinny obejmować projekty mieszczące się w kilkunastu wymiarach edukacji ekologicznej. Są to, między innymi: ochrona atmosfery i klimatu, gospodarka odpadami, ochrona krajobrazu, racjonalne gospodarowanie zasobami, racjonalne zagospodarowanie terenów zurbanizowanych, ochrona wód i gospodarki wodnej.

Bezpośrednio po założeniach programu odnajdujemy wprost jasne wskazówki dotyczące rodzajów promowanych przedsięwzięć.

 

Jaki typ projektów może liczyć na dofinansowanie?

Wśród nich wymieniane są kompleksowe, interdyscyplinarne, zakrojone na szeroką skalę projekty oraz projekty wspierające systemy edukacji.

  1. Kształtowanie postaw społeczeństwa z wykorzystaniem mediów tradycyjnych i internetu

Zorganizowane i kompleksowe projekty,  uwzględniające zespół powiązanych ze sobą działań, angażujące szereg odbiorców, wykorzystujące różnorodne narzędzia edukacyjne i nośniki informacyjne (media tradycyjne i elektroniczne, w tym internet  i aplikacje mobilne). Projekty mające na celu wykreowanie pożądanych postaw i zachowań i relatywnie największej liczy osób wraz z badaniami świadomości ekologicznej społeczeństwa;

  1. Aktywizacja społeczeństwa dla zrównoważonego rozwoju

Zorganizowane, kompleksowe projekty, bezpośrednio angażujące odbiorcę, wyzwalające jego długofalową aktywność w obszarze ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.  Przedsięwzięcia zorganizowane w formie działań warsztatowych, konkursowych, imprez edukacyjnych i innych tego typu narzędzi popularyzujących powyższe zagadnienia tematyczne;

  1. Kształcenie i wymiana najnowszej wiedzy oraz wsparcie systemu edukacji w obszarze ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju

Wsparcie rozwoju specjalistycznych kompetencji grup mających największy wpływ na kształtowanie środowiska poprzez organizację konferencji, szkoleń, seminariów, e-learningu, studiów podyplomowych,  itp. I dalej: profesjonalizacja animatorów edukacji ekologicznej, produkcja interaktywnych pomocy dydaktycznych dla wszystkich poziomów nauczania.

 

Pamiętajmy, że gamifikacja w edukacji to nie tylko gry mobilne, video czy aplikacje wspierające proces efektowność procesów nauczania. To zdecydowanie szerszy kontekst użycia elementów gier i technik projektowania gier w kontekstach nie związanych z grami. Gamifikacja zajmuje się motywacją graczy, czerpie wiedzę z psychologii, strategii czy technologii informacyjnych. Gamifikacja w szerokim ujęciu obejmuje wiele obszarów (od biznesu po rozrywkę) oraz zajmuje się zmianą postaw i zachowań.

Podsumowując więc część wspólną.  Program edukacji ekologicznej wyraźnie promuje projekty kompleksowe, zaangażowanie społeczeństwa i rozmaite formuły edukacji.  Narzędzia stosowane w gamifikacji w edukacji bezpośrednio bezpośrednio zaś budują te zaangażowanie i korzystają z nowatorskich metod uczenia się.

 

Jaka jest wysokość dofinansowania?

W opisie programu czytamy, że w latach 2015-2023 przewidziano setki miliardów złotych, zaś nabór IV (bieżący) przewiduje do rozdysponowania pulę 16, 7 mln w formie pożyczki lub dotacji.  Czytając dalej dowiadujemy się, że program przewiduje kilka progów dofinansowania, w przedziale 100% do 70% kosztów kwalifikowanych w formie dotacji lub pożyczki.

Warto też podkreślić, że przy ocenie wniosków będą brane pod uwagę następujące kryteria: zasadność realizacji przedsięwzięcia, wykonalność przedsięwzięcia, efektywność kosztowa.  Uzupełniając: szczegółowy podział punktów określa regulamin konkursu.

 

Jakie są najważniejsze warunki brzegowe?

Wnioski należy składać w terminie do  13.09.2019 r.  Złożenie wniosku musi być poprzedzone wskazaniem przez Ministra właściwego ds. środowiska przedsięwzięcia przedstawionego do  dofinansowania, w formie pisemnej. Biorąc Biorąc pod uwagę powyższe terminy, należy jak najszybciej wystosować odpowiednie pismo do Ministra. Dokument nie ma określonej formuły. Powinien zawierać opis planowanego przedsięwzięcia i  uzasadnienie potrzeby realizacji projektu. Należy też podać koszty, wnioskowaną kwotę przedsięwzięcia oraz określić jego zakres. Jednym słowem pismo powinno zawierać skrótowe i najważniejsze elementy idei, której realizacja będzie sprzyjała założonym celom programu „Edukacja ekologiczna”.

Podsumowując – wszystkie informacje znajdują się na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/edukacja-ekologiczna/iv-nabor-2019/

Zobacz także

[mc4wp_form id=”1853″]