Home Regulamin Repozytorium Good Games

Regulamin REPOZYTORIUM (Biblioteki Gier)
“Dobre gry z good games”

 

§ 1

Regulamin określa zasady korzystania z elektronicznego Repozytorium Gier zwanego dalej „Repozytorium”, które dotyczą gromadzenia i udostępniania gier mobilnych wytworzonych na aplikacji Action Track oraz wyznacza politykę bezpieczeństwa.

§ 2

Repozytorium jest prowadzone przez firmę Good Books (Marcin Skrabka, Good Books, ul. Komandorska 78A, 53-345 Wrocław) za pośrednictwem serwisu internetowego, dostępnego pod adresem goodgames.pl.

§ 3

Repozytorium służy upowszechnianiu i promowaniu gier mobilnych celem promocji czytelnictwa wśród czytelników Bibliotek Publicznych w Polsce

§ 4

 1. Repozytorium zawiera szablony gier mobilnych, możliwe do uruchomienia w aplikacji Action Track, stworzonych i opracowane przez licencjobiorców instytucjonalnych (niekomercyjnych) w technologii Action Track.
 2. Każda z gier, znajdujących się w Repozytorium zawiera następujące informacje:
  • krótki opis gry (od 200-400 znaków)
  • nazwę gry
  • logo gry
  • informację o czasie trwania gry
  • informację o możliwości adaptacji gry w innych miejscach (na zewnątrz/wewnątrz)
  • informację o autorze gry i materiałów multimedialnych
  • informacje dodatkowe, które są istotne przy wykorzystaniu gry

 

GROMADZENIE GIER

§ 5

Za gromadzenie i publikację szablonów gier odpowiada firma Good Books. Gromadzenie gier do repozytorium odbywa się w ramach bezpośredniej współpracy licencjobiorcy z firmą Good Books.

§ 6

 1. Licencjobiorca przekazując informację o grach do Repozytorium oświadcza, że przekazywany szablon gry (utwór) wprowadzany i udostępniany w ramach Repozytorium nie narusza praw osób trzecich. Jednocześnie deklaruje, że wytworzona gra jest jego własnością intelektualną
 2. Firma Good Books nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek przekroczenia praw autorskich w odniesieniu do przekazanej gry.
 3. Zakazane jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, a w szczególności przechowywanie i udostępnianie w Repozytorium szablonów gier:
  • do których rozpowszechniania użytkownik nie ma stosownych uprawnień (np. autorskie prawa majątkowe zostały przeniesione na osobę trzecią);
  • których rozpowszechnianie narusza prawa osób trzecich w inny sposób, a w tym ich dobra osobiste;
  • których rozpowszechnianie jest sprzeczne z innymi przepisami prawa.
 4. Zakazane jest dostarczanie treści sprzecznych z dobrymi obyczajami, a w tym godzących w zasady rzetelności naukowej.
 5. Licencjobiorca przekazując grę oświadcza, że posiada upoważnienie do reprezentowania autorów gry, w zakresie realizacji usługi Repozytorium.
 6. Licencjobiorcy przekazują Good Books prawa do przechowywania szablonu gry i związanych z nią materiałów multimedialnych oraz do ich publicznego, bezpłatnego udostępniania.
 7. Licencjobiorcy udostępniają szablony gier nieodpłatnie na podstawie otwartych licencji Creative Commons.

§ 7

Licencjobiorca przekazując szablony gier do Repozytorium przekazuje równocześnie następujący zakres informacji o grze:

 • krótki opis gry (od 200-400 znaków)
 • logo gry
 • nazwę gry
 • informację o czasie trwania gry
 • informację o możliwości adaptacji gry w innych miejscach (na zewnątrz/wewnątrz)
 • informację o autorze gry i materiałów multimedialnych
 • informacje dodatkowe, które są istotne przy wykorzystaniu gry

 

UDOSTĘPNIANIE GIER

§ 8

 1. Licencjobiorcy udostępniają do Repozytorium swoje gry nieodpłatnie.
 2. Udział w grach, które są wykorzystywane z repozytorium również jest bezpłatny.
 3. Dostęp do szablonów i materiałów multimedialnych (np. zdjęć, filmów, tekstów) jest co do zasady nieograniczony dla innych licencjobiorców, chyba że uprawniony dokona stosownego zastrzeżenia, w którym dostęp będzie miał charakter ograniczony.
 4. Gry z repozytorium są udostępniane wyłącznie instytucjom, które dysponują licencją ActionTrack.
 5. Udostępnianie gier z repozytorium odbywa się poprzez wysłanie formularza ze strony www.goodgames.pl z podaniem danych kontaktowych instytucji.
 6. Gry zdeponowane w Repozytorium nie podlegają automatycznemu usuwaniu. Mogą być wycofane przez Good Books, po uprzednim zgłoszeniu przez licencjobiorcę.
 7. Wykorzystanie szablonów Gier przez licencjobiorców każdorazowo wymaga uzupełnienia szablonu o następujące informacje: autorzy gry, autorzy materiałów multimedialnych.

 

INFORMACJE ADMINISTRATORA

§ 9

 1. Good Books zobowiązuje się do podjęcia starań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych i poszanowania praw osobistych twórców.
 2. Szablony gier, których treści naruszają niniejszy Regulamin i aktualne przepisy prawa, mogą zostać usunięte przez redaktora Repozytorium bez zgody licencjobiorcy, ale po jego uprzednim powiadomieniu.
 3. Administratorem danych przetwarzanych w związku z prowadzeniem Repozytorium j jest Good Books Marcin Skrabka, ul. Komandorska 78A/1, 53-345 Wrocław. Inspektor Danych Osobowych Marcin Skrabka email: marcin@goodbooks.pl. Dane osobowe przetwarzane są na potrzeby realizacji usługi Repozytorium na podstawie Art.6 lit. e) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, do czasu załatwienia sprawy, której komunikacja dotyczyła lub zostaną usunięte na prośby Osoby, której dane dotyczą. Każda osoba ma prawo żądać od Administratora Danych Osobowych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, ma również prawo do przenoszenia swoich danych osobowych poprzez wysyłanie maila na adres goodbooks@goodbooks.pl. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo zgłosić skargę do PUODO, jeśli uzna iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 4. Uwagi w sprawach związanych z funkcjonowaniem Repozytorium należy kierować na adres repozytorium@goodgames.pl.

[mc4wp_form id=”1853″]