Home Regulamin gry „Gdzie Licho nie może, tam Ciebie pośle”

Regulamin gry „Gdzie Licho nie może, tam Ciebie pośle”

by Łukasz Braun
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem gry jest Good Books – zwana dalej Organizatorem.
2. Rozgrywka przeprowadzona zostanie w weekend 26-27.06.2021 r. z okazji obchodów Nocy Kupały.
3. Gra skierowana jest do wszystkich chętnych od 16. roku życia. Osoby poniżej 16. roku życia mogą w niej uczestniczyć pod opieką rodziców bądź opiekunów prawnych.
4. Udział w grze jest bezpłatny.
5. Wymogiem wzięcia udziału w grze jest posiadanie smartfona/tabletu z:
– systemem iOS (w wersji 8.0 i wyższej) i Android (w wersji 6.0 wyższej),
– zainstalowaną aplikacją ActionTrack (dostępną w Google Play i AppStore),
– mobilnym dostępem do Internetu.
6. Gra odbywa się w trybie FLO (w wersji „kanapowej”).
7. Uczestnicy przystępując do gry biorą na siebie pełną odpowiedzialność cywilno-prawną na cały czas trwania gry. W przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność za taką osobę ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni.
8. Uczestnicy przystępując do gry zobowiązują się do przestrzegania aktualnych regulacji prawnych dotyczących ograniczeń i wskazań związanych z epidemią COVID19.
§ 2. ZGŁOSZENIE DO GRY
1. Gracze rejestrują się w grze, pobierając grę w aplikacji ActionTrack. Poprzez pobranie gry z aplikacji ActionTrack Uczestnicy:
– akceptują regulamin gry,
– wyrażają zgodę na opublikowanie na łamach prasy i w mediach oraz na stronach internetowych Organizatorów i na portalach społecznościowych relacji z gry oraz zdjęć zawierających wizerunek graczy.
2. Uczestnicy gry udzielają Organizatorom nieodwołalnego, nieograniczonego czasowo i nieodpłatnego prawa do wielokrotnego wykorzystywania zdjęć i filmów z ich wizerunkiem, wykonywanych podczas trwania gry. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć i filmów, wprowadzanie ich do pamięci komputera, publikowanie przez Organizatora w gazetach, na stronach internetowych, w portalach społecznościowych oraz informacjach medialnych celem informowania o grze oraz o zadaniach statutowych Organizatora.
3. Podanie danych osobowych przez Uczestników oraz udzielenie zgody na wykorzystanie wizerunku jest dobrowolne, lecz warunkuje uczestnictwo w grze.
4. Administratorem danych osobowych uczestników gry jest Good Books Marcin Skarbka. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z goodbooks@goodbooks.pl. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dane będą przetwarzane w celach związanych z grą.
5. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6. Dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia projektu.
7. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
§ 3. PRZEBIEG GRY
1. Gra zostanie uruchomiona 26.06.2021 r. o godzinie 7:00.
2. Zadaniem Graczy będzie wykonanie określonych zadań, rozwiązanie zagadek i zdobycie jak największej liczby punktów.
3. Gra zostanie zakończona 27.06.2021 r. o godzinie 23:55 niezależnie od tego, czy wszyscy gracze dotrą do mety.
§ 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Złamanie zasad Regulaminu gry jest jednoznaczne z dyskwalifikacją Gracza.
2. Regulamin znajduje się do wglądu na stronie Organizatora.
3. W kwestiach dotyczących przebiegu gry, nieprzewidzianych niniejszym Regulaminem, głos rozstrzygający należy do Organizatorów.
4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzenia zmian w Regulaminie w przypadku zajścia ważnych i nieprzewidzianych zdarzeń, które takie zmiany mogłyby wywołać.

[mc4wp_form id=”1853″]