Home Aktualności Patriotyzm jutra 2020 – przewodnik po programie

Patriotyzm jutra 2020 – przewodnik po programie

by Alicja Krawczyńska
Opublikowano:

Muzeum Historii Polski rozpoczęło nabór wniosków ogólnopolskiego programu grantowego „Patriotyzm Jutra”.  To już XII…

patriotyzm jutra

Muzeum Historii Polski rozpoczęło nabór wniosków ogólnopolskiego programu grantowego „Patriotyzm Jutra”.  To już XII edycja programu, realizowanego od 2006 roku ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Podstawowe informacje

W ramach Programu „Patriotyzm Jutra” można ubiegać się o dofinansowanie projektów z obszaru edukacji historycznej, patriotycznej i obywatelskiej adresowanych do wszelkich grup społecznych i wiekowych.

Cele  programu:

 1. Promowanie postaw patriotycznych i kształtowanie świadomego własnej tożsamości obywatela poprzez upowszechnianie i popularyzację wiedzy dotyczącej historii Polski i polskiego dziedzictwa kulturowego.
 2. Budowanie szacunku, więzi i współodpowiedzialności za polskie dziedzictwo kulturowe, wzmacnianie świadomości w zakresie jego wartości, potrzeby utrwalenia i podjęcia ochrony.
 3. Upowszechnianie polskich tradycji narodowych, państwowych, demokratycznych, wolnościowych i solidarnościowych.
 4. Ukazanie historii narodowej jako cennego źródła wartości, wzorców i odniesień, które inspiruje do działań twórczych.
 5. Upamiętnianie dziejów ojczystych i przywracanie pamięci lokalnej poprzez odkrywanie historii „małych ojczyzn” i jej zasobów źródłowych.
 6. Przypominanie republikańskich i wielokulturowych tradycji dawnej Rzeczypospolitej.

Jakie projekty wspiera program?

Katalog możliwości na dofinansowanie działań z programu „Patriotyzm jutra” jest bardzo szeroki.  Do tej pory, wśród pomysłów cieszących się największym zainteresowaniem odnaleźć można projekty oparte na organizacji warsztatów, gier miejskich, spacerów, happeningów, spektakli, konkursów. W ramach Programu realizowano także projekty z obszaru tzw. archiwistyki społecznej i historii mówionej. Dofinansowanie otrzymały też projekty wystawiennicze i wydawnicze, zarówno tradycyjne, jak i te realizowane w ramach projektów internetowych. Były to na przykład wirtualne wystawy czy multimedialne pakiety edukacyjne.

Ważną kwestią są działania, które regulamin wyklucza z możliwości dofinansowania, czyli sympozja i konferencje, staże i stypendia naukowe, projekty ściśle badawcze, wydawnictwo czasopism, projekty z zakresu archiwistyki i digitalizacji (o ile praca nad zbiorami stanowi jedyny komponent projektu). Ponadto program nie przewiduje wspierania projektów konserwatorskich i inwentaryzacyjnych, imprez sportowych oraz zadania dofinansowane w ramach innych programów własnych państwowych instytucji kultury, programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz programów wieloletnich ustanowionych przez Radę Ministrów, realizowanych przez instytucje podległe Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Program adresowany jest do organizacji pozarządowych i samorządowych instytucji kultury, w szczególności: stowarzyszeń, fundacji, bibliotek, domów kultury i lokalnych muzeów.

Krótki film obrazujący najważniejsze informacje o programie:

Jak wygląda wniosek?

Aby złożyć wniosek, należy zalogować się pod adresem: formularze.patriotyzmjutra.pl

Pierwszym etapem jest informacja o organizacji zawierająca dane ogólne i organizacyjne, zwięzłą charakterystykę wnioskodawcy (główny przedmiot działalności) oraz

 • opis 3 najważniejszych zadań w zakresie działalności edukacyjnej i kulturalnej zrealizowanych przez wnioskodawcę w ciągu ostatnich 3 lat;
 • główne źródła finansowania działalności wnioskodawcy;
 • informacje o najważniejszych dotacjach uzyskanych w ciągu ostatnich 3 lat.

W drugim etapie przechodzimy do opisu projektu. Struktura wniosku składa się w kilkunastu punktów:

 1. nazwa własna projektu;
 2. syntetyczny opis projektu, czyli temat wiodący, uczestników, główne działania, miejsce i sposób realizacji;
 3. cele, idea przewodnia, założenia programowe i ogólna koncepcja zadania;
 4. opis problematyki historycznej uwzględnionej w projekcie, czyli tematy i wątki wiodące oraz źródła historyczne;
 5. program i szczegółowy opis planowanych działań (etap rozpoczęcia, realizacji i zakończenia);
 6. charakterystyka uczestników i odbiorców projektu;
 7. charakterystyka miejsca realizacji projektu;
 8. osoby odpowiedzialne za koordynację merytoryczną i organizację projektu;
 9. przewidywani współorganizatorzy i partnerzy projektu;
 10. zakładane rezultaty projektu oraz plan ich wykorzystania i udostępnienia;
 11. informacja na temat materiałów zrealizowanych w ramach projektu udostępnionych na zasadach wolnej licencji;
  (Uwaga: W tegorocznej edycji Programu wymagane jest udostępnienie rezultatów zadania mających cechy utworu (np. publikacji, nagrań, scenariuszy warsztatów, wystaw) wraz z prawem do ich dalszego wykorzystania na jednej z wolnych licencji)
 12. sposób promocji projektu, patroni medialni;
 13. wkład społeczny ( wkład wolontariuszy, sala, sprzęt techniczny i inne zasoby rzeczowe);
 14. harmonogram realizacji projektu;
 15. preliminarz kosztów projektu, w tym wnioskowaną kwotę dotacji i wkład własny;
 16. oświadczenia wnioskodawcy.

Polecamy wnikliwą lekturę opisu poszczególnych pól wniosku. Znajdują się tam precyzyjne wskazówki pozwalające na przygotowanie odpowiednich treści.

Najważniejsze informacje

W ramach Programu dofinansowywane są zadania, których minimalna kwota dofinansowania wynosi 5 000 zł, maksymalna zaś 70 000 zł.  Maksymalna wartość dofinansowania wynosi 90% dla projektów o wartości do 30 000 zł, oraz 80% dla wniosków powyżej tej kwoty.

Całościowy budżet wynosi 4 mln złotych. Szczegółowy regulamin znajduje się na stronie Muzeum Historii Polski.  Wnioski są przyjmowane tylko do 6 marca 2020 roku.

Zobacz także