Home » Patriotyzm jutra 2020 – przewodnik po programie

Muzeum Historii Polski rozpoczęło nabór wniosków ogólnopolskiego programu grantowego „Patriotyzm Jutra”.  To już XII edycja programu, realizowanego od 2006 roku ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Podstawowe informacje

W ramach Programu „Patriotyzm Jutra” można ubiegać się o dofinansowanie projektów z obszaru edukacji historycznej, patriotycznej i obywatelskiej adresowanych do wszelkich grup społecznych i wiekowych.

Cele  programu:

 1. Promowanie postaw patriotycznych i kształtowanie świadomego własnej tożsamości obywatela poprzez upowszechnianie i popularyzację wiedzy dotyczącej historii Polski i polskiego dziedzictwa kulturowego.
 2. Budowanie szacunku, więzi i współodpowiedzialności za polskie dziedzictwo kulturowe, wzmacnianie świadomości w zakresie jego wartości, potrzeby utrwalenia i podjęcia ochrony.
 3. Upowszechnianie polskich tradycji narodowych, państwowych, demokratycznych, wolnościowych i solidarnościowych.
 4. Ukazanie historii narodowej jako cennego źródła wartości, wzorców i odniesień, które inspiruje do działań twórczych.
 5. Upamiętnianie dziejów ojczystych i przywracanie pamięci lokalnej poprzez odkrywanie historii „małych ojczyzn” i jej zasobów źródłowych.
 6. Przypominanie republikańskich i wielokulturowych tradycji dawnej Rzeczypospolitej.

Jakie projekty wspiera program?

Katalog możliwości na dofinansowanie działań z programu „Patriotyzm jutra” jest bardzo szeroki.  Do tej pory, wśród pomysłów cieszących się największym zainteresowaniem odnaleźć można projekty oparte na organizacji warsztatów, gier miejskich, spacerów, happeningów, spektakli, konkursów. W ramach Programu realizowano także projekty z obszaru tzw. archiwistyki społecznej i historii mówionej. Dofinansowanie otrzymały też projekty wystawiennicze i wydawnicze, zarówno tradycyjne, jak i te realizowane w ramach projektów internetowych. Były to na przykład wirtualne wystawy czy multimedialne pakiety edukacyjne.

Ważną kwestią są działania, które regulamin wyklucza z możliwości dofinansowania, czyli sympozja i konferencje, staże i stypendia naukowe, projekty ściśle badawcze, wydawnictwo czasopism, projekty z zakresu archiwistyki i digitalizacji (o ile praca nad zbiorami stanowi jedyny komponent projektu). Ponadto program nie przewiduje wspierania projektów konserwatorskich i inwentaryzacyjnych, imprez sportowych oraz zadania dofinansowane w ramach innych programów własnych państwowych instytucji kultury, programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz programów wieloletnich ustanowionych przez Radę Ministrów, realizowanych przez instytucje podległe Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Program adresowany jest do organizacji pozarządowych i samorządowych instytucji kultury, w szczególności: stowarzyszeń, fundacji, bibliotek, domów kultury i lokalnych muzeów.

Krótki film obrazujący najważniejsze informacje o programie:

Jak wygląda wniosek?

Aby złożyć wniosek, należy zalogować się pod adresem: formularze.patriotyzmjutra.pl

Pierwszym etapem jest informacja o organizacji zawierająca dane ogólne i organizacyjne, zwięzłą charakterystykę wnioskodawcy (główny przedmiot działalności) oraz

 • opis 3 najważniejszych zadań w zakresie działalności edukacyjnej i kulturalnej zrealizowanych przez wnioskodawcę w ciągu ostatnich 3 lat;
 • główne źródła finansowania działalności wnioskodawcy;
 • informacje o najważniejszych dotacjach uzyskanych w ciągu ostatnich 3 lat.

W drugim etapie przechodzimy do opisu projektu. Struktura wniosku składa się w kilkunastu punktów:

 1. nazwa własna projektu;
 2. syntetyczny opis projektu, czyli temat wiodący, uczestników, główne działania, miejsce i sposób realizacji;
 3. cele, idea przewodnia, założenia programowe i ogólna koncepcja zadania;
 4. opis problematyki historycznej uwzględnionej w projekcie, czyli tematy i wątki wiodące oraz źródła historyczne;
 5. program i szczegółowy opis planowanych działań (etap rozpoczęcia, realizacji i zakończenia);
 6. charakterystyka uczestników i odbiorców projektu;
 7. charakterystyka miejsca realizacji projektu;
 8. osoby odpowiedzialne za koordynację merytoryczną i organizację projektu;
 9. przewidywani współorganizatorzy i partnerzy projektu;
 10. zakładane rezultaty projektu oraz plan ich wykorzystania i udostępnienia;
 11. informacja na temat materiałów zrealizowanych w ramach projektu udostępnionych na zasadach wolnej licencji;
  (Uwaga: W tegorocznej edycji Programu wymagane jest udostępnienie rezultatów zadania mających cechy utworu (np. publikacji, nagrań, scenariuszy warsztatów, wystaw) wraz z prawem do ich dalszego wykorzystania na jednej z wolnych licencji)
 12. sposób promocji projektu, patroni medialni;
 13. wkład społeczny ( wkład wolontariuszy, sala, sprzęt techniczny i inne zasoby rzeczowe);
 14. harmonogram realizacji projektu;
 15. preliminarz kosztów projektu, w tym wnioskowaną kwotę dotacji i wkład własny;
 16. oświadczenia wnioskodawcy.

Polecamy wnikliwą lekturę opisu poszczególnych pól wniosku. Znajdują się tam precyzyjne wskazówki pozwalające na przygotowanie odpowiednich treści.

Najważniejsze informacje

W ramach Programu dofinansowywane są zadania, których minimalna kwota dofinansowania wynosi 5 000 zł, maksymalna zaś 70 000 zł.  Maksymalna wartość dofinansowania wynosi 90% dla projektów o wartości do 30 000 zł, oraz 80% dla wniosków powyżej tej kwoty.

Całościowy budżet wynosi 4 mln złotych. Szczegółowy regulamin znajduje się na stronie Muzeum Historii Polski.  Wnioski są przyjmowane tylko do 6 marca 2020 roku.

Zobacz także

[mc4wp_form id=”1853″]